THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Diplomate of JSOT / Emeritus DJSOT Members

Name
AKAHORI Fumiaki
DOI Kunio
ENDOU Hitoshi
FUJII Toshiyuki
FUJIMAKI Yukio
FUKUSHIMA Shoji
HAGIWARA Akihiro
HARADA Takanori
HASHIMOTO Masaharu
HONMA Takeshi
HORIGUCHI Shun'Ichi
HORII Ikuo
IMAI Kiyoshi
INOUE Hiroyuki
KAJIMURA Tetsuyo
KARIYA Kimio
KAWAI Yoshiaki
KIHARA Takahide
KODAMA Yukio
KUROKAWA Yuji
KUSE Hiroshi
MITSUMORI Kunitoshi
MIZUHASHI Fukutaro
NAYA Masato
NOMURA Mamoru
OCHIAI Toshiaki
OHNO Yasuo
OHSAWA Motoyasu
OKAZAKI Shuzo
ONODERA Takeshi
SAGAMI Fumio
SASA Hitoshi
SATO Shigeru
SATOH Tetsuo
SEKITA Kiyoshi
SUDO Jun-Ichi
TAKAHASHI Michihito
TAKASHIMA Hiromasa
TAMANO Seiko
TERAMOTO Keiko
TSUDA Shuji
TSUDA Hiroyuki
UENO Koichi
UNNO Takashi
YOSHIDA Takemi

PAGE TOP