THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Committees & Councilors / Board of Directors

Board of Directors

President

KUMAGAI Yoshito

Directors

AOKI Toyohiko
FUJIWARA Yasuyuki
FUKUI Hideo
HIROSE Akihiko
KAJI Toshiyuki
KANNO Jun
KITAJIMA Satoshi
KOBAYASHI Akio
MIURA Nobuhiko
MIYAWAKI Izuru
NAESHIRO Ichiro
NAGANUMA Akira
OGAWA Kumiko
OGRA Yasumitsu
SUZUKI Mutsumi
TAKASAKI Wataru
TSUSAKI Hideshi
YAMADA Hisaharu
YOSHINARI Kouichi

Auditors

HIMENO Seiichiro
NAKAMURA Kazuichi

PAGE TOP