THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Committees & Councilors / Board of Directors

Board of Directors

President

NAGANUMA Akira

Directors

AMANO Yukinori
ISHIZUKA Mayumi
OGAWA Kumiko
OGRA Yasumitsu
ONODERA Hiroshi
KAJI Toshiyuki
SATOH Masahiko
SUZUKI Mutsumi
TAKASAKI Wataru
NAKAMURA Kazuichi
HIROSE Akihiko
FUKUI Hideo
MANABE Sunao
MUTAI Mamoru
YAMADA Hisaharu
YOKOI Tsuyoshi
YOSHIDA Midori
WAKUI Shin

Auditors

OCHIAI Toshiaki
HIMENO Seiichiro

PAGE TOP