THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Committees & Councilors / Board of Directors

Board of Directors

President

KANNO Jun

Directors

AOKI Toyohiko
FUJIWARA Yasuyuki
HIRABAYASHI Yoko
KAJI Toshiyuki
KITAJIMA Satoshi
KOBAYASHI Akio
KODAMA Terutaka
KOTAKE Yaichiro
KUMAGAI Yoshito
MIYAWAKI Izuru
MORI Kazuhiko
NAESHIRO Ichiro
ONO Atsushi
SATOH Masahiko
SUZUKI Mutsumi
TAQUAHASHI Yuhji
TSUSAKI Hideshi
UEHARA Takashi
YOSHINARI Kouichi

Auditors

AMANO Yukinori
MUTAI Mamoru

PAGE TOP