THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

Michihito TAKAHASHI   Hideomi FUKUDA
Makoto ENOMOTO   Shun'ichi HORIGUCHI
Takeshi ONODERA   Nobumasa IMURA
Yuji KUROKAWA   Tetsuo SATOH
Morio KANNO   Masayuki IKEDA
Hitoshi ENDOU   Ryuichi KATO
Tetsuya KAMATAKI   Eisei ISHIKAWA
Kunio DOI   Yukio KUROIWA
Fumiaki AKAHORI   Yasuhiko SHIRASU
Taku NAGAO   Tomonori IMAMICHI
Shoji FUKUSHIMA   Yuzo HAYASHI
Shuji TSUDA   Minro WATANABE
Takemi YOSHIDA    

Meritorious Members

Akira TAKANAKA Toshiaki MATSUZAWA
Atsushige SATO Hideaki KARAKI
Yoshio UENO Kimio KARIYA
Mineo YASUDA Masaru KUREBE
Yasumoto KIKUCHI Mamoru NOMURA
Satoru TANAKA Eiji MAKI
Motoyasu OHSAWA Ikuo HORII
Kiyoshi IMAI Yasuo OHNO
Tsuyoshi FURUYA Yasushi YAMAZOE
Akihiko MAEKAWA Koichi UENO
Munekazu GEMBA Kunitoshi MITSUMORI

PAGE TOP