THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

English

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

Eisei ISHIKAWA Tomonori IMAMICHI
Shun'ichi HORIGUCHI Hideomi FUKUDA
Masayuki IKEDA Ryuichi KATO
Yasuhiko SHIRASU Yukio KUROIWA
Nobumasa IMURA Tetsuo SATOH
Minro WATANABE Michihito TAKAHASHI
Makoto ENOMOTO Takeshi ONODERA
Hitoshi ENDOU Morio KANNO
Yuji KUROKAWA Tetsuya KAMATAKI
Fumiaki AKAHORI Kunio DOI
Taku NAGAO Shoji FUKUSHIMA
Shuji TSUDA Takemi YOSHIDA
Ikuo HORII  

Meritorious Members

Akira TAKANAKA Akihiko MAEKAWA
Atsushige SATO Mineo YASUDA
Yasumoto KIKUCHI Satoru TANAKA
Motoyasu OHSAWA Kiyoshi IMAI
Tsuyoshi FURUYA Munekazu GEMBA
Toshiaki MATSUZAWA Hideaki KARAKI
Kimio KARIYA Masaru KUREBE
Mamoru NOMURA Eiji MAKI
Yasuo OHNO Yasushi YAMAZOE
Koichi UENO Kunitoshi MITSUMORI
Fumio SAGAMI Chiharu TOHYAMA

PAGE TOP