THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

IMAMICHI Tomonori HORIGUCHI Shun'ichi
FUKUDA Hideomi IKEDA Masayuki
KATO Ryuichi IMURA Nobumasa
SATOH Tetsuo WATANABE Minro
TAKAHASHI Michihito ENOMOTO Makoto
ONODERA Takeshi ENDOU Hitoshi
KANNO Morio KUROKAWA Yuji
KAMATAKI Tetsuya AKAHORI Fumiaki
DOI Kunio NAGAO Taku
FUKUSHIMA Shoji TSUDA Shuji
YOSHIDA Takemi HORII Ikuo
OHNO Yasuo UENO Koichi
YAMAZOE Yasushi 

Meritorious Members

TAKANAKA Akira MAEKAWA Akihiko
SATO Atsushige YASUDA Mineo
KIKUCHI Yasumoto OHSAWA Motoyasu
IMAI Kiyoshi FURUYA Tsuyoshi
GEMBA Munekazu KARAKI Hideaki
KARIYA Kimio KUREBE Masaru
NOMURA Mamoru MAKI Eiji
MITSUMORI Kunitoshi SAGAMI Fumio
TOHYAMA Chiharu ONODERA Hiroshi
SUGIMOTO Tetsuro NISHIDA Nobuyuki
NAKAMURA Kazuichi NAGANUMA Akira
HIMENO Seiichiro MANABE Sunao
ANIYA Yoko YOKOI Tsuyoshi

PAGE TOP