THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Special Members / Honorary & Meritorious Members

Honorary Members

IMAMICHI Tomonori FUKUDA Hideomi
IKEDA Masayuki KATO Ryuichi
IMURA Nobumasa SATOH Tetsuo
WATANABE Minro ENOMOTO Makoto
ONODERA Takeshi ENDOU Hitoshi
KAMATAKI Tetsuya AKAHORI Fumiaki
DOI Kunio NAGAO Taku
FUKUSHIMA Shoji TSUDA Shuji
YOSHIDA Takemi HORII Ikuo
OHNO Yasuo UENO Koichi
YAMAZOE Yasushi NAGANUMA Akira

Meritorious Members

TAKANAKA Akira MAEKAWA Akihiko
SATO Atsushige YASUDA Mineo
OHSAWA Motoyasu IMAI Kiyoshi
FURUYA Tsuyoshi GEMBA Munekazu
KARAKI Hideaki KARIYA Kimio
KUREBE Masaru NOMURA Mamoru
MAKI Eiji MITSUMORI Kunitoshi
SAGAMI Fumio TOHYAMA Chiharu
ONODERA Hiroshi SUGIMOTO Tetsuro
NISHIDA Nobuyuki NAKAMURA Kazuichi
HIMENO Seiichiro MANABE Sunao
ANIYA Yoko YOKOI Tsuyoshi
HISADA Shigeru AOKI Toyohiko
YAMADA Hisaharu 

PAGE TOP