THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

Japanese
home

Committees & Councilors / Board of Directors

Board of Directors

President

MUTAI Mamoru

Directors

ANZAI Naohiko
ASAKURA Shoji
FUKUSHIMA Tamio
HIROSE Akihiko
HWANG Gi Wook
KAJI Toshiyuki
KANNO Jun
KOTAKE Yaichiro
KODAMA Terutaka
MIYAUCHI Makoto
MIYAWAKI Izuru
MORI Kazuhiko
NARAOKA Hitoshi
OGRA Yasumitsu
SATOH Masahiko
SHIBUTANI Makoto
TAQUAHASHI Yuhji
UEHARA Takashi
YAMAMOTO Chika

Auditors

AMANO Yukinori
MIURA Nobuhiko

PAGE TOP